BabaBlog

Játékszabályzat 2021.02.26.

2021.02.26 07:58
Játékszabályzat 2021.02.26.

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

– NYEREMÉNYJÁTÉK a Baby Time kft.

szervezésében, 2021.02.26.

1. A Baby Time Kft. (székhely: 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17. 1/4, cégjegyzékszám 01-09-340802, adószám: 26715278-2-42, telefonszám:  06705863197, e-mail cím: info@babylion.hu) a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon deviza belföldi, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 7. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a BabyLion közösségi Facebook oldalán (https://www.facebook.com/babytimekft) a 2021.02.26-03.08-ig tartó  Nyereményjáték Facebook bejegyzéséhez tartozó like reakciógombot vagy annak bármely változatát használja a nyereményjáték-post vonatkozásában és kommentel.

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 

  1. Játék időtartama:

A Játék 2021.02.26. 08:00 perctől, azaz a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 1. pontjában meghatározott bejegyzés közzétételétől 2021.03.08. 10 óráig tart.

 

  1. A Játék menete:

A Játékos a Játékról szóló bejegyzésben leírtak alapján a like reakciógombot vagy annak bármely változatát használja és kommentel.

A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett reakciógomb megjelenítéséért.

 

  1. Nyeremény:

Szervező a Játék időtartama alatt egy Nyereményt sorsol ki, egy Lionelo Imke Plus játszószönyeget. A Szervező kisorsol a Játékosok között egy darab, Nyertesenként egy darab Lionelo Imke Plus játszószönyeget, melyet a cég a nyertes számára ingyenesen kézbesít. Összesen egy Nyertest sorsolunk ki, egy fő tartalék Nyertessel. A Nyeremény készpénzre nem váltható és másra át nem ruházható. 

 

  1. Sorsolás:

A sorsolására 2021.03.08-án 10 órakor kerül sor a 1151 Budapest, Visonta utca 1. szám alatt.

 

A nyeremény kisorsolása számítógép segítségével a véletlenszerűség elvének megfelelően, hitelesített sorsoló program (http://socialwinner.besocial.hu/) segítségével történik, három tagú sorsoló bizottság előtt. A sorsoláson a Játékosok Facebook felhasználónevükkel vesznek részt.

 

A bizottság tagjai által hitelesített jegyzőkönyvet a Szervező elzárt helyen őrzi. A jegyzőkönyv előzetes időpont egyeztetés után a Szervező székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül megtekinthető.

 

A sorsolás pontos menete:

A Játék időtartama során egy darab Nyertes kerül kisorsolásra.

 

A Játék folyamán egy Nyertes és egy tartalék Nyertes kerül kisorsolásra. Először a Nyertes, később a tartaléknyertes kisorsolására kerül sor. A Játékban a Nyereményt az nyeri, akinek a felhasználónevét a számítógép leghamarabb kisorsolja.

 

Abban az esetben, amennyiben a Nyertes Játékos nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a Nyereményről történő értesítést követő 48 órán belül nem reagál a Facebook üzenetre, helyette az egy tartaléknyertesként kisorsolt Játékos válik jogosulttá a Nyereményre a kisorsolás sorrendjében, amennyiben eleget tesz jelen Játékszabályzat feltételeinek.

 

A Nyertesek és tartaléknyertesek meghatározása az alábbi időpontokban történik: 2021.03.08. 10 óra

 

  1. Nyertes értesítése, Nyeremény átadása:

A Szervező a Nyertes Játékost Facebook üzenetben értesíti 2021.03.09. napjáig, valamint a Játék Facebook post alatt kommentben is közzéteszi a Nyertes Játékos nevét. 

 

A Nyertes nevét a Nyertes kiválasztását követően a Szervező közzéteszi a https://www.facebook.com/babytimekft oldalon. A közzétételhez a Játékosok a Játékban való részvétellel kifejezetten és önkéntesen hozzájárulnak.

 

  1. Egyéb rendelkezések:

A Nyeremény másra át nem ruházható. A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek a Játékost terhelik.

A Játékból ki vannak zárva a BabyTime Kft. alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8.1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

Amennyiben a Nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

 

A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl.: hibás felhasználónév stb.) a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

 

A Szervező fenntartja a jogot a Játék visszavonására, valamint a Játékszabályzat indokolás nélküli megváltoztatására, a Játékosok egyidejű tájékoztatása mellett.

 

A Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható és azért a Játékosokkal szemben a Facebook semmilyen felelősséggel nem tartozik. A résztvevők a játék során a Játékszabályzatban megjelölt adatkezelő számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebook részére.

 

  1. Adatkezelési feltételek:

A Játékos a BabyLion Facebook bejegyzésre történő reakciójával Játékosként és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Facebook felhasználónevét a Szervező a Nyereményjáték lebonyolítása, a Nyeremény átadása céljából kezelje. A Játékos kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szervező a felhasználónevét és/vagy a nevét nyertessége esetén a cég Facebook oldalán közzé tegye. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés a cél megvalósításához szükséges ideig tart.

 

Az adatkezelő Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (EU 2016/679, a továbbiakban: GDPR) alapján jár el.

 

A Játékos GDPR 13. cikke alapján történő tájékoztatása:

 

Adatkezelő neve: BabyTime Kft.

székhelye: 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17. 1/4

képviselője: Bercsényi Zoltán

elérhetősége: info@babylion.hu

 

Az Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő nem működik.

 

          

  A kezelt személyes adatok:

 

Játékosok kezelt személyes adatai: facebook felhasználónév

 

Nyertes Játékosok kezelt személyes adatai: facebook felhasználóneve, neve, lakcíme, születési helye és ideje, e-mail címe

 

Adatkezelés célja:

Nyereményjáték lebonyolítása, sorsolás. A Nyertes Játékos esetében további adatkezelési cél a nyeremény átadása.

 

Adatkezelés jogalapja:

A Játékosok önkéntes hozzájárulása, illetőleg a Nyertes esetében az Adatkezelő jogos érdeke (Nyertes nevének közzététele, értesítése, nyeremény átadásának dokumentálása).

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pont c) pont

 

Adatkezelés időtartama:

A Játékosok facebook felhasználóneve: nyeremények átadását követő 30. nap, illetőleg a Játékos által kért törlésig.

 Adattárolás módja:

Elektronikusan.

 Adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezménye:

A Játékos nem tud részt venni a játékban. A Nyertes Játékos részére a nyeremény nem adható át.

 

Az adatok harmadik országba nem kerülnek továbbításra. A Játékos önkéntes hozzájárulása bármikor visszavonható, ez a jog azonban nem érinti a visszavonás előtt végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Az adattulajdonost megilleti a GDPR rendeletben meghatározott valamennyi jogosultság.

 

A Játékost megilleti a hozzáférés, a helyesbítés-, a törlés-, az adatkezelés korlátozásának joga, a Játékosnak joga van az adathordozhatósághoz-, a tiltakozáshoz, a tájékoztatáshoz az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.

 

Hozzáférés joga:

Ha a Játékos úgy gondolja, hogy az adatkezelő által nyilvántartott adatok nem megfelelőek vagy hiányosak, kérjük lépjen kapcsolatba az adatkezelővel és kijavításra kerülnek azon információk.

 

Töréshez, elfeledtetéshez való jog:

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy személyes adatait a Szervező kezelje, nevének és e-mail címének megadásával a marketing@babylion.hu e-mail címre küldött elektronikus-, vagy Baby Time Kft., 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17. a. ép. postai címére küldött levélküldeményben ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül kérheti adatainak a nyilvántartásból történő törlését. A Szervező felhívja a Játékos figyelmét, hogy amennyiben adatainak törlését a Játék befejezése, valamint a Nyeremény átadása előtt kéri, az a Játékból történő kizárásához vezet.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett a Rendeletben foglalt esetekben kérheti, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést.

 

Adathordozhatósághoz való jog:

A Játékos jogosult arra, hogy az adatkezelőtől a rendelkezésére bocsátott személyes adatait megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Tiltakozáshoz való jog:

A Játékos jogosult tiltakozni személyes adatai kezelés ellen.

 

Automatizált döntéshozatal:

A Játékos jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járva vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

Panasz benyújtása az adatvédelmi hatósághoz:

Ha a Játékosnak panasza van, elsősorban próbáljuk megoldani azokat, de a Játékosnak jogában áll a személyes adatai adatkezelő történő használatával kapcsolatban panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, H-1125 Budapest

tel. +36 1 3911 400

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: http://www.naih.hu/

 

Amennyiben a Játékos úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak nem megfelelő kezelése során az Adatkezelő megsértette a Rendelet szerinti jogait, bírósághoz fordulhat.

 

Abban az esetben, ha a Játékos a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.

 

Szervező a Játékosok adatait a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem használja fel.

 

A Baby Time Kft. fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A Szervező bármilyen módosításról szóló értesítést a https://www.facebook.com/babytimekft/ Facebook oldalon keresztül közöl.

A Játéknak a Facebook nem szervezője, azt semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható és azért semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook adatokat nem kezel a Játékkal összefüggésben.

 

 Budapest, 2021. 02.26.

 

Baby Time Kft., mint Szervező

olcsobbat.hu argep.hu Ár Radar árösszehasonlító és piac aprohirdetesingyen.hu